En compliment amb el que preveu l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Marta Vergonyós Cabratosa informa que totes les dades dels usuaris d’aquest lloc web són tractades amb el màxim de confidencialitat. Seran utilitzades únicament per respondre a les sol·licituts de informació o per el·laborar els pressupostos sol·licitats. No seran registrades en cap fitxer ni cedides a tercers sense el consentiment dels seus titulars.

  • Marta Vergonyós

    Marta Vergonyós, artista multidiciplinar i cineasta

  • Instagram

  • Xarxes